Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

DmC: Devil May CryDeveloper(s) Ninja Theory
Publisher(s) Capcom
Series Devil May Cry
Platform(s) Microsoft Windows, PlayStation 3, Xbox 360
Release date(s) PlayStation 3 & Xbox 360
January 15, 2013
Genre(s) Hack and Slash, Beat 'em up
Mode(s) Single-player

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου